Welkom op de website van PKN Rivierenland Oost

ANBI

Wat is ANBI?

ANBI is een afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een status die door de Belastingdienst wordt verleend aan organisaties die zich voor 90% inzetten voor het algemeen nut. Goede doelen, wetenschappelijke en culturele organisaties kunnen een ANBI status krijgen. PKN Rivierenland Oost is ook in het bezit van een ANBI status. Hieronder leest u onze algemene gegevens en onze verantwoording, horend bij deze status.

A. Algemene Gegevens

Naam ANBI:
PKN Rivierenland Oost
Telefoonnummer:
024 – 677 9034 (kerkgebouw)
RSIN/Fiscaal nummer:
825903464
Website adres:
pkn.rivierenlandoost.nl
E-mail adres:
scriba@rivierenlandoost.nl
Adres:
Kerkplein 7
Postcode:
6641 BJ
Plaats:
Beuningen
Postadres:
Postbus 16
Postcode:
6640 AA
Plaats:
Beuningen

De Protestantse gemeente Rivierenland Oost is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

We zijn een gemeenschap van mensen die midden in de wereld staan. Op een eigen manier. Met een eigen beroep, eigen verantwoordelijkheden en een eigen visie. Maar die elkaar vinden in een sterke verbondenheid. Wat ons bindt? De verhalen over Jezus en over het volk van God. De kracht van die aloude wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Maar ook onze gezamenlijke opdracht: om er te zijn voor elkaar. Om aandacht te hebben. Hulp te bieden. Onze verantwoordelijkheid te nemen. Wekelijks treffen we elkaar in één van onze kerkgebouwen om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten. Tussendoor zijn er tal van activiteiten waarmee we ons geloof vorm geven en uitdrukken.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Rivierenland Oost.

B. Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit 5 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling & Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste stukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De regelingen vindt u hier.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

f. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan in de begroting (zie onder).

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten & lasten

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de begrote ontvangsten in het verslagjaar. Ter vergelijk is de geschatte begroting van 2018 en 2019 toegevoegd. Geschat is in dit geval wat de begroting zou zijn geweest als de drie kernen in die jaren ook al gefuseerd zouden zijn.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar  wijken voor zowel het CvK als CvD af van voorgaande jaren omdat beide colleges meer geld uitgeven aan ondersteuning van professionals. 

|

|

Meld je aan voor ons Mailnieuws!

Meld u aan voor het mailnieuws van de kern Beuningen via dit contactformulier