Vacatures

Wij zijn op zoek!

De ´Protestantse Gemeente Rivierenland Oost´ ontstaat op 1 mei a.s. uit drie zelfstandige PKN-gemeenten: Beuningen-Winssen, Druten en Wijchen-Leur-Batenburg. De dorpen binnen deze gemeente hebben ieder een eigen signatuur en liggen in het rivierenland tussen de Maas en de Waal.

Voor deze nieuwe gemeente willen we een team samenstellen dat de taken enthousiast oppakt; dat in nauw overleg met elkaar én met de kerkenraad re fusiegemeente helpt bij de verdere opbouw naar een toekomstbestendige gemeente.

Het team omvat idealiter de volgende functies:

Predikant

1.0 FTE

Voor onbepaalde tijd

Predikant

1.0 FTE

0.5 FTE vast

+

0.5 FTE voor vijf jaar

Er is voor de komende vijf jaar ruimte voor twee voltijds predikantsplaatsen. Hiervan is 1,5 fte voor onbepaalde tijd en 0,5 fte  voor een bepaalde tijd  van vijf jaar. In 2023 zal de formatiegrootte voor één of beide predikantsplaatsen opnieuw bekeken worden.

Predikant - Profielschets

Wij zoeken twee ervaren predikanten die de taken in overleg met elkaar en met de kerkenraad verdelen. 
Voor het werk van de predikanten in onze nieuwe gemeente hebben we een vijftal speerpunten benoemd: 
• De predikant geeft op een inspirerende en eigentijdse wijze vorm aan de erediensten/vieringen binnen onze gemeente. Er is ruimte om hierin te experimenteren. 
• De predikant besteedt – binnen de algemene pastorale werkzaamheden – tijd en aandacht aan de ouder wordende gemeenteleden en in het bijzonder aan de ouderen in de verschillende woon-zorgcentra.
• De predikant zoekt naar manieren om meer jongeren te bereiken om zo ook onze jeugdleden (weer) actief te betrekken bij de gemeentelijke activiteiten.
• De predikant werkt mee aan de samenstelling van het programma voor ‘Vorming en Toerusting’, waarbij ook actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken expliciet aan de orde komen.
• De predikant draagt actief bij aan (bestaande) oecumene in de gemeente en werkt, waar dit kan, aan uitbreiding van de samenwerkingsverbanden.

De beroepingscommissie zal in het selectieproces zoeken naar een evenwichtige balans tussen de ervaring en voorkeur voor taken en activiteiten van de individuele predikant; uiteindelijk zullen de te beroepen predikanten hierin gezamenlijk (en in overleg met de kerkenraad) een keuze en een verdeling maken.

De predikanten voeren bovenstaande werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de kerkelijk en diaconaal opbouwwerker. Daarnaast is tot 2021 ook een pastoraal kerkelijk werker in de gemeente actief.

Voor beide functies van predikant m/v zoeken we iemand die: 
Kan inspireren, motiveren en verbinden;
Ervaring en affiniteit heeft op tenminste een aantal van in de profielschets genoemde speerpunten;
Zich thuis voelt in een pluriforme gemeente waarin allerlei geloofsrichtingen zijn vertegenwoordigd;
Ervaring heeft in tenminste één, of liever nog enkele gemeenten; 
Wil en kan samenwerken in een professioneel team, ondersteund door vele vrijwilligers;
Onze kerkelijke gemeente ook naar buiten, vertegenwoordigt;
Zich binnen de geografische grenzen van onze gemeente wil vestigen.

Wat kunnen wij u bieden?

Een fulltime werkverband voor tenminste vijf jaar;
Veel experimenteerruimte en pionierswerk;
De beschikking over twee ambtswoningen: één in Beuningen (adres) en één in Druten (adres);
Ondersteuning door de kerkenraad, door taakgroepen en colleges, en door lokale secties en overige groepen, bestaande uit enthousiaste en gemotiveerde ambtsdragers en vrijwilligers;
Erediensten in de oorspronkelijke kerkgebouwen van de drie gemeenten; 
Salariëring en overige afspraken overeenkomstig de Kerkorde en Gids Arbeidsvoorwaarden uitgave 1 januari 2019.

  • Er is voor de komende vijf jaar ruimte voor twee voltijds predikantsplaatsen. Hiervan is 1,5 fte voor onbepaalde tijd en 0,5 fte voor een bepaalde tijd van vijf jaar. In 2023 zal de formatiegrootte voor één of beide predikantsplaatsen opnieuw bekeken worden.
  • Meer informatie en/of uw sollicitatie via beroepingscommissiePGRO@gmail.com

Kerkelijk opbouwwerker

1.0 FTE

1 FTE voor vier jaar

Diaconaal opbouwwerker

12 uur / week

Voor drie jaar

Op dit moment is in onze gemeente een kerkelijk werker werkzaam voor 20 uur per week; zij blijft aan onze gemeente verbonden tot eind 2021.

De diaconaal en kerkelijk opbouwwerker zullen zich samen begeven binnen het maatschappelijk werkterrein en hierbij de gemeente helpen haar taken concreet vorm te geven.

Kerkelijk opbouwwerker - Profielschets

De kerkelijk opbouwwerker krijgt de taak om de fusiegemeente te (her)organiseren op basis van de nieuwe plaatselijke regeling en met het oog op een toekomstbestendige, levende gemeente. Van belang is dat de kerkelijk opbouwwerker luistert naar de behoeften die onder gemeenteleden een rol spelen, die behoeften kan omzetten in aansprekende activiteiten en bijeenkomsten voor jong en oud. De kerkelijk opbouwwerker helpt daarom gemeenteleden bij het vinden van een vertrouwde kerkelijke basis en tegelijkertijd ontwikkelt hij/zij een actief en levendig netwerk van samenwerkingsverbanden. Dit kan gerealiseerd worden door voort te borduren op al goed functionerende samenwerkingen, maar ook door het zoeken naar nieuwe vormen en verbanden. 
Naast het (her)inrichten van de nieuwe gemeente is de kerkelijk opbouwwerker ook verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie. Hieronder vallen in elk geval zorg voor de zondagsbrieven en het bij- en onderhouden van de website van onze gemeente.
De kerkelijk opbouwwerker werkt in dit alles nauw samen met de predikanten, de kerkelijk werker, de diaconaal opbouwwerker en de kerkenraad.

Voor de functie van kerkelijk opbouwwerker m/v zoeken we iemand die:
Enthousiast is en enthousiasmeert; 
Relevante werkervaring heeft in het kerkelijk- en opbouwwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger; 
Een HBO-diploma en ervaring heeft in een vergelijkbare functie; 
Open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud; 
Zich aangesproken voelt tot de regio en haar bewoners;
Communicatief sterk is en gemakkelijk contacten legt; 
Ervaring heeft in het gebruik en inzetten van moderne communicatiekanalen;
Een christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland;
Bereid is om ook ’s avonds en in het weekend te werken.

Het hebben van een preekbevoegdheid is een pré.

Wij bieden u in deze functie: 
Een voltijds dienstverband voor de duur van vier jaar;
Het werken in een team van professionals, bestaande uit 2 predikanten, een diaconaal opbouwwerker en de komende twee jaar een pastoraal werker;
Veel ruimte voor creativiteit en experiment;
Een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers ter ondersteuning;
Een vaste werkplek in een van onze kerkelijke gebouwen;
Salariëring conform de landelijke regeling kerkelijk medewerkers.

Meer informatie en/of uw sollicitatie via beroepingscommissiePGRO@gmail.com

Deze functionaris wordt door de diaconie gezocht en aangesteld. De sollicitatieprocedure van deze en de andere functies zal uiteraard in nauw overleg gaan.

De diaconaal en kerkelijk opbouwwerker zullen zich samen begeven binnen het maatschappelijk werkterrein en hierbij de gemeente helpen haar taken concreet vorm te geven.

Diaconaal opbouwwerker - Profielschets

Voor de nieuwgevormde diaconie zijn we op zoek naar een diaconaal opbouwwerker die zich bezig gaat houden met:

  • Ondersteunen in het proces om in de opstartfase binnen de nieuwgevormde gemeente één diaconale gemeente te worden. Ook advies in het beleidsplan, begeleiden van de diakenen een vrijwilligers.
  • Versterken van het diaconale gevoel in de gemeente: hoe werken we met vrijwilligers, hoe organiseren we activiteiten binnen en met de gemeente. Hoe pakken we iets aan, en waar vinden we vrijwilligers.
  • Ondersteunen van het College van diakenen bij de coördinatie en vernieuwing van het gemeentediaconaat
  • Aanvullend op het werk van de diakenen/diaconaal vrijwilligers het zonodig adviseren bij individuele hulpvragen
  • De ontwikkelingen in de maatschappij volgen, bijvoorbeeld helpen met het in kaart brengen van het armoedebeleid of de wet WMO. Op basis hiervan de diaconie advies geven en helpen bruggen te slaan tussen de diaconie, de diverse instanties en de link leggen naar de mensen die diaconale hulp nodig hebben.
  • Werkt vanuit de inspiratie van het evangelie en is bekend met de protestantse cultuur en traditie

 

Omdat het een deeltijd functie betreft zijn we primair op zoek naar iemand die op maximaal ca. 50 km. afstand van het land van Maas en Waal woont.

Meer informatie en/of uw reactie zijn wij graag tegemoet via diaconie.pgro@gmail.com

Enthousiast geworden?

Bent u enthousiast geworden en past een van deze uitdagende en tegelijk inspirerende functies u?
Dan kunt u tot uiterlijk 26 april reageren door uw motivatiebrief met cv te sturen naar:

Indien u vooraf meer informatie wenst, kunt u telefonisch contact opnemen met:
Mariecke Schipper, secretaris van de beroepingscommissie: 06-2418 1117.

In week 21 (ofwel overdag, ofwel in de avond, ofwel op zaterdag) worden de eerste gespreksronden georganiseerd.